Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic
Razem możemy więcej.
 
 
 

SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI KLON I OKOLIC ZA 2010 r.

Data dokonania wpisu do KRS przyznania statusu organizacji pożytku publicznego – 21.04.2006 r. Nr KRS 0000206250,

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:
Prezes - Jarosław Tomasz Kozikowski
Wiceprezes- Tadeusz Antonii Krzemiński,
Wiceprezes- Mariusz Denkiewicz,
Sekretarz – Joanna Sokołowska,
Skarbnik - Barbara  Świder,
Członek- Tomasz Kulas,
Członek- Jan Dziczek.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Zofia Śniadach, Elżbieta Mróz, Sławomir Soliwoda.
Cele działania organizacji:
1.    Dbałość o rozwój wsi Klon i Okolic.
2.    Organizowanie życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego.
3.    Kształtowanie opinii i ocen społeczeństwa o rozwoju wsi Klon i okolic.
4.    Upowszechnianie kultury i wiedzy o Klonie i pograniczu mazursko-kurpiowskim.
5.    Współudział w inicjowaniu i koordynowaniu świąt i rocznic związanych z dziejami Klonu i okolic.
6.    Zabieganie o zachowanie naturalnych walorów przyrodniczych i historycznych.
7.    Promowanie walorów turystycznych wsi Klon i okolic w kraju i zagranicą.
8.    Współpraca i utrzymywanie kontaktów z były mieszkańcami Klonu i okolic mieszkający mi w kraju i za granicą.
Stowarzyszenie realizuje swoją działalność poprzez:
1.    Inicjowanie i udział w działaniach zmierzających do rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego wsi Klon i okolic.
2.    Współdziałanie z samorządami lokalnymi, szkołami, społeczeństwem i innymi instytucjami.
3.    Aktywizację lokalnego społeczeństwa poprzez propagowanie w dostępnych mediach czynnego modelu życia, promocję udanych przedsięwzięć w sferze gospodarczej         i kulturalnej, inspirowanie rozmaitych form działalności mieszkańców w tych sferach.
4.    Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez rozwój turystyki, rekreacji i sportu oraz propagowanie nowej gry sportowej INDIACA.
5.    Szerzenie wiedzy o walorach krajobrazowych, o historii Klonu, jego tradycjach, zabytkach i pamiątkach kultury oraz wybitnych mieszkańcach poprzez organizowanie wystaw, odczytów, dyskusji, spotkań, konkursów.
6.    Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży.
7.    Promowanie wszelkich form lokalnej twórczości artystycznej.
8.    Współpraca i wymiana z innymi organizacjami w kraju i za granicą.

9.    Analizę zgłaszanych postulatów oraz wspieranie grup społecznych i młodzieżowych.
 

W 2010 roku Stowarzyszenie  podejmowało następujące działania:
1.    Odbyły się dwa Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. 21.03.2010  r. i 25.11.2010 r.
2.    Realizacja usługi społecznej dot. Prowadzenia zajęć opiekuńczych w świetlicy Stowarzyszenia. Styczeń 2010. Prowadzono zajęcia świetlicowe artystyczne i sportowe.
3.    Realizacja usługi społecznej zleconej przez Urząd Gminy Rozogi dot. utworzenia Klubu Seniora w miejscowości  Klon. Styczeń 2010 r. Członkowie Klubu Seniora działającego przy    Stowarzyszeniu utworzyli wokalny zespół folklorystyczny „Klonowskie Kurpsianki”, który brał udział w następujących konkursach:
- 28.06.2010 r. udział w III Powiatowym |Festiwalu Zespołów artystycznych Seniorów 
w kategorii zespoły wokalne zajął I miejsce.- 22.08.2010 r. W konkursie na Powiatowy wieniec dożynkowy na Regionalnych Dożynkach w Lelisie klub zajął III miejsce.
- 12.09.2010 r. Klub Seniora przygotował wieniec na Parafialne Dożynki w Klonie.
4.     Realizacja usługi społecznej „Wyposażenie świetlicy Stowarzyszenia Od Juniora do Seniora w miejscowości Klon”. Gmina Rozogi. Termin realizacji 01 kwietnia 2010 – 24 listopada 2010 r. Projekt dotyczył dofinansowanie wkładu własnego do realizacji projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013” LEADER +.
5.    Realizacja operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013” LEADER + dot. „Wyposażenia świetlicy Stowarzyszenia od Juniora do Seniora w miejscowości Klon” .  Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Termin realizacji 01 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Projekt dotyczył zakupu wyposażenia Świetlicy Stowarzyszenia w sprzęt audiowizualny i nagłaśniający.
6.     Realizacja usługi społecznej zleconej przez Urząd Gminy Rozogi dot. „Zajęcia muzyczne dla osób starszych”. Termin realizacji: maj – czerwiec 2010 r. Zajecia były realizowane wspólnie z partnerem OSP Faryny.
7.    Partnerstwo w realizacji przedsięwzięcia: festyn wiejski pn.: Stąd ród mój, stąd moje korzenie” realizowanego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur i Powiśla”. Sierpień 2010 r. Festyn środowiskowy w miejscowości Dabrowy.
8.    Partnerstwo w realizacji przedsięwzięcia: „Modernizacja terenów zieleni wokół świetlicy wiejskiej we wsi Występ – etap I” realizowanego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur i Powiśla”. Lipiec - Sierpień 2010 r.
9.    Udział  w Konferencji Plenarnej Organizacji Pozarządowych powiatu Szczycieńskiego. 25.03.2010 r.
10.    Prezentacja działalności i dorobku Stowarzyszenia na Powiatowym Konkursie Palma Wielkanocna w Rozogach. 28.03.2010 r.
11.    Udział w pracach zespołu opracowującego „Gminny Plan Utrwalania”  dot. utrwalania rezultatów osiągniętych podczas realizacji PIS PPWOW w gminie Rozogi.    30.03.2010 r.
12.    Prezentacja działalności i dorobku Stowarzyszenia na Dożynkach Gminnych               w Rozogach. 5.09.2010 r.
13.    Współorganizacja IV Amatorskiego Turnieju Gry Indiaca o puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klonie pod patronatem sekretarza Stanu w MEN. 15.11.2010 r.
14.     „Spotkanie Andrzejkowe” w świetlicy Stowarzyszenia. 27.11.2010 r.
15.    Zmiana parametrów strony internetowej Stowarzyszenia  www.klonst.pl
16.    Zakup mebli: trzy komody i regał.
17.    Zakup i montaż szamba ekologicznego przy budynku świetlicy Stowarzyszenia.
18.    Prace remontowe przy adaptacji pomieszczeń na świetlicę Stowarzyszenia:
        - układania glazury w pomieszczeniach łazienek.
        - montaż armatury w łazience
        - oblistwowanie drzwi
19. Prace porządkowe wewnątrz i wokół budynku będącego własnością Stowarzyszenia.         
            Cały rok.
20. Rozbudowa placu zabaw na terenie będącym własnością Stowarzyszenia, ze środków   
           GKRPA  w Rozogach. Sierpień 2010 r.
21. Pozyskanie drewna opałowego z Nadleśnictwa Spychowo, jego transport i cięcie.