Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic
Razem możemy więcej.
 
 
 

SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI KLON I OKOLIC ZA 2008 r.

Data dokonania wpisu do KRS przyznania statusu organizacji pożytku publicznego – 21.04.2006 r. NrKRS0000206250,

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:

Prezes - Jarosław Tomasz Kozikowski

Wice prezes- Tadeusz Antoni Krzemiński,

Wiceprezes- Mariusz Denkiewicz,

Sekretarz – Joanna Sokołowska,

Skarbnik- Barbara – Świder,

Członek- Tomasz Kulas,

Członek- Jan Dziczek.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Zofia Śniadach, Elżbieta Mróz,Sławomir Soliwoda.

Cele działania organizacji:

  1. Dbałość o rozwój wsi Klon i Okolic.
  2. Organizowanie życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego.
  3. Kształtowanie opinii i ocen społeczeństwa o rozwoju wsi Klon i okolic.
  4. Upowszechnianie kultury i wiedzy o Klonie i pograniczu mazursko-kurpiowskim.
  5. Współudział w inicjowaniu i koordynowaniu świąt i rocznic związanych z dziejami Klonu i okolic.
  6. Zabieganie o zachowanie naturalnych walorów przyrodniczych i historycznych.
  7. Promowanie walorów turystycznych wsi Klon i okolic w kraju i zagranicą.
  8. Współpraca i utrzymywanie kontaktów z były mimieszkańcami Klonu i okolic mieszkającymi w kraju i za granicą.

W 2008 roku Stowarzyszenie  podejmowało następujące działania:

1. Realizacja projektu w ramach konkursu „Nasza Świetlica,nasz klub” „ Centrum Kulturowe  dla juniora i seniora” 15.03.2008 r. -14.03.2009 r.

2. Podpisanie listu intencyjnego deklarującego udział przy wdrożeniu projektu pn   „Partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej w gminie Rozogi” realizowanego przez   gminę Rozogi. 25stycznia 2008 r.

3. Podpisanie listu intencyjnego dot. udziału realizacji festynu: „Kolorowo, zdrowo i sportowo” w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii i Mazur”

   realizowanego przez   Sołectwo Klon. 20lutego 2008 r.

4. Pozyskanie drewna z Nadleśnictwa Spychowo do remontu budynku byłego kościoła ewangelickiego w Klonie. 17 marca 2008 r.

5. Remontu dachu byłego kościoła ewangelickiego w Klonie z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową. 04 kwietnia 2008 r 15.11.2008 r. Prace prowadził ZGK w Rozogach.

6. Podpisanie umowy partnerskiej z Gminą Rozogi dot.realizacji projektu pn „Partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej w gminie Rozogi. 06 maja 2008 r.

7. Współorganizacja festynu wiejskiego pn. „Kolorowo, zdrowo i sportowo” w miejscowości Klon. 08 czerwca 2008 r.

8. Podpisanie umowy partnerskiej z Gminą Rozogi dot.realizacji projektu

    nt „Droga do kariery dla potrzeb rynku pracy” Projekt realizowany prze Zespół Szkół  w Rozogach.

9. Udział w pracach zespołu konsultacyjnego Lokalnej Strategii Rozwoju do LEADERA w LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 17.06.2008 r.

10. Podpisano umowę z Urzędem Gminy Rozogi na realizację usług społecznych dot. 

      Prowadzenia zajęć opiekuńczych w świetlicy Stowarzyszenia.11 lipca 2008 r.

11. Praca w Zespole wdrażającym aktualizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rozogi do 2015 roku. Powołanego przez Wójta Gminy Rozogi od 29 sierpnia2008 r.

12. Realizacja usługi społecznej zleconej przez Urząd Gminy w Rozogach dot. prowadzenia Kurpiowskiego zespołu folklorystycznego„Burśtynki” działającego przy Szkole Podstawowej  w Klonie  od 03 listopada2008 r.   

13. Realizacja usługi społecznej zleconej przez Urząd Gminy Rozogi dot. utworzenia Klubu Seniora w miejscowości  Klon. od 03 listopada 2008 r.