Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic
Razem możemy więcej.
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI KLON I OKOLIC ZA 2007 r.

Klon 25, 12-114 Rozogi

Data dokonania wpisu do KRS przyznania statusu organizacji pożytku publicznego – 21.04.2006 r. Nr KRS0000206250,

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:

Prezes - Jarosław Tomasz Kozikowski

Wice prezes- Tadeusz Antoni Krzemiński,

Wiceprezes- Mariusz Denkiewicz,

Sekretarz – Joanna Sokołowska,

Skarbnik- Barbara – Świder,

Członek- Tomasz Kulas,

Członek- Jan Dziczek.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Zofia Śniadach, Elżbieta Mróz, Sławomir Soliwoda.

Cele działania organizacji:

  1. Dbałość o rozwój wsi Klon i okolic.
  2. Organizowanie życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego.
  3. Kształtowanie opinii i ocen społeczeństwa o rozwoju wsi Klon i okolic.
  4. Upowszechnianie kultury i wiedzy o Klonie i pograniczu mazursko-kurpiowskim.
  5. Współudział w inicjowaniu i koordynowaniu świąt i rocznic związanych z dziejami Klonu i okolic.
  6. Zabieganie o zachowanie naturalnych walorów przyrodniczych i historycznych.
  7. Promowanie walorów turystycznych wsi Klon i okolic w kraju i zagranicą.
  8. Współpraca i utrzymywanie kontaktów z byłymi mieszkańcami Klonu i okolic mieszkającymi w kraju i za granicą.

W 2007 roku Stowarzyszenie  podejmowało następujące działania:

Przygotowanie i  przesłanie projektu do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej   w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich dot. „Upowszechniania kultury fizycznej   i sportu w środowisku lokalnym”, projekt jednak nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

Organizacja bezpłatnego Balu Karnawałowego dla mieszkańców -10 luty 2007 r.

 Przedstawienie na zebraniu wiejskim propozycji Stowarzyszenia do planu rozwoju wsi Klon. Plan został przyjęty przez Radę Gminy w Rozogach.

Udział w pracach przygotowujących wniosek do projektu finansowanego przez Finansowe Mechanizmy Norweskie.

Wystąpienie do Nadleśnictwa Spychowo o pomoc w realizacji zadań Statutowych.

Wniosek do Prezesa Fundacji Wspomagania Wsi o wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych, remont budynku byłego kościoła ewangelickiego w Klonie  z adaptacją na świetlicę środowiskową dla mieszkańców.

Udział w pracach LGD „Przyjazna Ziemia Szczycieńska”.

Współorganizacja II Amatorskiego Turnieju Gry Indiaca o puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klonie.

Zakup pucharów na w/w turniej w kwocie 128 zł.

Udział w warsztatach prowadzonych przez Stowarzyszenie „Tratwa” z Olsztyna.

Wystąpienie z kolejnym wniosek do  Prezesa Fundacji Wspomagania Wsi o wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych, remont budynku byłego kościoła ewangelickiego w Klonie z adaptacją na świetlicę środowiskową dla mieszkańców.

Wniosek do Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu „Nasza Świetlica nasz Klub”. Napisaliśmy projekt pod tytułem „Centrum kulturowe dla juniora i seniora”.

Fundacja Wspomagania Wsi przyznała dla Stowarzyszenia dotację na adaptację budynku byłego kościoła ewangelickiego na świetlicę środowiskową w kwocie    50.000 zł.

Opiniowanie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy Rozogi.

Prace porządkowe przy budynku byłego kościoła:

- odśnieżanie chodnika,

- sprzątanie wnętrza budynku i działki,

- zasadzenie kwiatów, koszenie trawy.