Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic
Razem możemy więcej.
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI KLON I OKOLIC ZA 2006 r.

Klon 25, 12-114 Rozogi

Data dokonania wpisu do KRS przyznania statusu organizacji pożytku publicznego – 21.04.2006 r. Nr KRS0000206250,

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:

Prezes - Jarosław Tomasz Kozikowski

Wiceprezes- Tadeusz Antoni Krzemiński,

Wiceprezes- Mariusz Denkiewicz,

Sekretarz – Joanna Sokołowska,

Skarbnik- Barbara – Świder,

Członek- Tomasz Kulas,

Członek- Jan Dziczek.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Zofia Śniadach, Elżbieta Mróz, Sławomir Soliwoda.

Cele działania organizacji:

 1. Dbałość o rozwój wsi Klon i Okolic.
 2. Organizowanie życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego.
 3. Kształtowanie opinii i ocen społeczeństwa o rozwoju wsi Klon i Okolic.
 4. Upowszechnianie kultury i wiedzy o Klonie i pograniczu mazursko-kurpiowskim.
 5. Współudział w inicjowaniu i koordynowaniu świąt i rocznic związanych z dziejami Klonu i Okolic.
 6. Zabieganie o zachowanie naturalnych walorów przyrodniczych i historycznych.
 7. Promowanie walorów turystycznych wsi Klon i Okolic w kraju i zagranicą.
 8. Współpraca i utrzymywanie kontaktów z byłymi mieszkańcami Klonu i okolic mieszkającymi w kraju i za granicą.

Cele działalności statutowej organizacji pożytku publicznego znajdują się w odpisie aktualnym z KRS.

W 2006 r. członkowie Stowarzyszenia zbierali się na 3 zebraniach. 19 stycznia, 31 lipca  i 8 listopada. W ciągu roku podejmowano następujące działania:

 1. Dnia 19.01.2006 r. odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia na którym dokonano zmian w Statucie. Zmiany dokonane zostały w celu uzyskania przez Stowarzyszenie statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Walne Zgromadzenie dokonało również zmiany wysokości składki członkowskiej z 2 zł miesięcznie na 10 zł rocznie. Wpisowe pozostało w wysokości 2 zł. Przyjęto dwoje nowych członków.
 2. Dnia 12.02.2006 r. zorganizowany został kulig dla mieszkańców wsi Klon i Okolic.   W kuligu wzięło udział 21 osób.
 3. Dnia 27 kwietnia 2006 r. Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.
 4. Pomoc przy uzyskaniu przez Szkołę Podstawową w Klonie certyfikatu Kuratora Oświaty w Olsztynie, Szkoła Przyjazna Środowisku. Członkowie Stowarzyszenia byli odpowiedzialni za montaż tablic informacyjnych na ścieżce turystyczno- przyrodniczej. Maj-czerwiec 2006 r.
 5. Pomoc przy organizacji przez Szkołę Podstawową w Klonie festynu wiejskiego pod hasłem „Eko-Klon”  podczas, którego otwarto w/w ścieżkę. Festyn odbył się dnia

      4. 06.2006 r.

 1. Pozyskanie drewna z Nadleśnictwa Spychowo. Prace przy wyrębie, transporcie i trakowaniu drewna.
 2. Dnia 19 sierpnia Stowarzyszenie zorganizowało Bal Charytatywny dla mieszkańców Klonu i Okolic. W balu wzięło udział 34 osoby. Podczas balu zebrano 415 zł na działalność Stowarzyszenia.
 3.  Dnia 10.09.2006 r. odbyło się spotkanie z Rada Parafialną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Szczytnie w celu zakupu nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego kościoła ewangelickiego w Klonie. Ustalono cenę zakupu na 1500 zł.
 4. Spotkanie w sprawie utworzenia Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Szczycieńska” 21 i 28. 10.2006 r. liderem LGD jest Stowarzyszenie Klub Pro Publico Bono ze Szczytna. Stowarzyszenie jest członkiem założycielem.
 5. Dnia 22 października 2006 r. członkowie Zarządu Stowarzyszenia przeprowadzili zbiórkę pieniędzy przy kościele parafialnym w Klonie na wykupienie nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego kościoła ewangelickiego w Klonie.  Zebrano 1022,16 zł.
 6. Dnia 27 października 2006 r. Stowarzyszenie pozyskało w użyczenie  od Wójta Gminy Rozogi plac zabaw usytuowany na działce przy byłym kościele ewangelickim.
 7. Dnia 30.12.2006 r. Stowarzyszenie podpisało akt notarialny z Parafią Ewangelicko-Augsburską w sprawie kupna nieruchomości w miejscowości Klon o powierzchni 0,26 ha zabudowanej budynkiem byłego kościoła ewangelickiego. Koszt nieruchomości 1500 zł. Stowarzyszenie poniosło również koszty notarialne w wysokości 497,40 zł.
 8. Dnia 31 grudnia 2006 r. Zorganizowany został Bal Sylwestrowy dla chętnych mieszkańców Klonu i okolic. W Balu wzięło udział 51 osób.