Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic
Razem możemy więcej.
 
 
 

Sprawozdanie z działalności

Stowarzyszenia Na Rzecz rozwoju Wsi Klon i Okolic

w 2004 roku.

            I.Sprawy organizacyjne:

  1. Rejestracja Stowarzyszenia.

- Dnia 20 marca 2004 r. został złożony wniosek o rejestrację Stowarzyszenia w SR            

   w Olsztynie VIII wydział Gospodarczy KRS.

- 29 kwietnia 2004 r. złożono uzupełnienie danych osobowych i dokonania zmian

              w statucie Stowarzyszenia.

            - 5 maja 2004 r. dokonano rejestracji w Rejestrze Stowarzyszeń, … pod nr   

               0000206250.

            - 18 sierpnia 2004 uzupełniono dane stowarzyszenia o nr REGON .

       2. Dnia 26 maja 2004 r. Stowarzyszenie otrzymało  numer identyfikacyjny                                     

           REGON  519614393.

Dnia 09 sierpnia 2004 r. został nadany Numer Identyfikacji Podatkowej 7451737893.

Dnia 10 grudnia 2004 r. został założony rachunek bankowy w BS w Myszyńcu               o/ Rozogi o nr 89892000010011160520000010.

Dnia 24 lutego 2004 r. umowa użyczenia lokalu Stowarzyszenia w mieszkaniu

     Barbary i Jarosława Kozikowskich.

 II. Inna działalność.

Dnia 29 lutego Prezes Stowarzyszenia J. Kozikowski przeprowadził rozmowę z Radą Parafialną Ewangelicko-Augsburskiej Parafii w Szczytnie w sprawie przekazania           

w użyczenie budynku byłego kościoła w Klonie wraz z gruntem na rzecz Stowarzyszenia. Rada Parafialna postanowiła przekazać w/w nieruchomość w użytkowanie z chwilą rejestracji Stowarzyszenia w KRS( uchwała pkt 1,2).

Członkowie Stowarzyszenia brali aktywny udział w pracach komitetu organizacyjnego obchodów 350 rocznicy założenia Klonu. Stowarzyszenie występowało jako współorganizator w/w imprezy. Obchody rocznicy założenia Klonu trwały 2 dni 5 i 6 czerwca 2004 r. Pierwszego dnia odbyła się sesja naukowa i wystawa fotograficzna       

Pt. „Klon dawniej i dziś”. Drugiego dnia odbył się festyn w plenerze gdzie zaprezentowany został dorobek artystyczny dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej    w Klonie i Gimnazjum w Rozogach oddział w Klonie.  Zaprezentowały się również dwa zespoły śpiewacze z Klonu oraz zaproszeni goście. Podczas festynu odbył się również pokaz nowej gry INDIACA. Wprowadzenie nowej gry było wynikiem współpracy z byłymi mieszkańcami Klonu a zwłaszcza trenerką gry Elii Set obecnie mieszkanką  Neuss k. Dusseldorfu. Wieczorem odbyła się zabawa ludowa na świeżym powietrzu. Otrzymaliśmy podziękowanie od Starosty Szczycieńskiego za zainicjowanie i współorganizowanie imprezy o charakterze ponadlokalnym.

Członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczyli w realizacji projektu „ Miejsca, które wołają o pomoc”. Wykonywali m.in. następujące prace:

- porządkowanie terenu wokół kościoła ewangelickiego,

- naprawa dachu,

- uzupełnianie brakujących elementów okien oraz wstawianie szyb,

- budowa nowego ogrodzenia od strony ulicy.

4.   Utworzenie strony internetowej.

       - Barbara Kozikowska utworzyła stronę i pocztę internetową Stowarzyszenia.

          Adres poczty: klonst@wp.pl 

          Adres strony: www.klonst.webpark.pl

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane i przyjęte  przez Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną dnia  27 lutego 2005 roku.