Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic
Razem możemy więcej.
 
 
 

   STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI KLON I OKOLIC

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1.

 1. Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą obywateli polskich nie pozbawionych praw publicznych oraz cudzoziemców bez względu na miejsce zamieszkania.
 2. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic”, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

      2.   Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość Klon.

      Adres Stowarzyszenia:

Klon 25, 12-114 Rozogi.

§ 3.

Stowarzyszenie ma prawo tworzenia kół i sekcji.

§ 4.

Stowarzyszenie używa pieczęci o treści:

„Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic”.

Rozdział II

Cele i sposoby realizacji.

§ 5.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Dbałość o rozwój wsi Klon i okolic.
 2. Organizowanie życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego.
 3. Kształtowanie opinii i ocen społeczeństwa o rozwoju wsi Klon i okolic.
 4. Upowszechnianie kultury i wiedzy o Klonie i pograniczu mazursko-kurpiowskim.
 5. Współudział w inicjowaniu i koordynowaniu świąt i rocznic związanych z dziejami Klonu i okolic.
 6. Zabieganie o zachowanie naturalnych walorów przyrodniczych i historycznych.
 7. Promowanie walorów turystycznych wsi Klon i okolic w kraju i zagranicą.
 8. Współpraca i utrzymywanie kontaktów z byłymi mieszkańcami Klonu i okolic mieszkającymi w kraju i za granicą.

§ 6.

Stowarzyszenie realizuje swoją działalność poprzez:

 1. Inicjowanie i udział w działaniach zmierzających do rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego wsi Klon i okolic.
 2. Współdziałanie z samorządami lokalnymi, szkołami, społeczeństwem i innymi instytucjami.
 3. Aktywizację lokalnego społeczeństwa poprzez propagowanie w dostępnych mediach czynnego modelu życia, promocję udanych przedsięwzięć w sferze gospodarczej         i kulturalnej, inspirowanie rozmaitych form działalności mieszkańców w tych sferach.
 4. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez rozwój turystyki, rekreacji i sportu oraz propagowanie nowej gry sportowej INDIACA.
 5. Szerzenie wiedzy o walorach krajobrazowych, o historii Klonu, jego tradycjach, zabytkach i pamiątkach kultury oraz wybitnych mieszkańcach poprzez organizowanie wystaw, odczytów, dyskusji, spotkań, konkursów.
 6. Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży.
 7. Promowanie wszelkich form lokalnej twórczości artystycznej.
 8. Współpraca i wymiana z innymi organizacjami w kraju i za granicą.
 9. Analizę zgłaszanych postulatów oraz wspieranie grup społecznych i młodzieżowych.

Rozdział III

§ 7.

 1. Członkostwo Stowarzyszenia dzieli się na:
  1. zwyczajne,
  2. honorowe,
  3. wspierające,
  4. członek-kandydat.
 1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski posiadający zdolności                       do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych oraz cudzoziemcy             bez względu na miejsce zamieszkania.
 2. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje Walne Zgromadzenie członków, osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym może zostać prawna lub fizyczna.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd,           na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Członkiem kandydatem jest niepełnoletnia osoba fizyczna, która podpisała deklarację Stowarzyszenia. Z chwilą ukończenia 18 lat kandydat staje się członkiem zwyczajny stowarzyszenia.

§ 8.

Członkom zwyczajnym i honorowym przysługuje:

 1. Bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
 2. Prawo zwracania się do władz Stowarzyszenia w sprawach osobistych i społecznych.
 3. Prawo posiadania legitymacji i noszenia odznaki Stowarzyszenia.
 4. Korzystania z dokumentów, lektury, literatury i urządzeń Stowarzyszenia za uprzednią zgodą Zarządu.
 5. Prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

§ 9.

Do obowiązków członków zwyczajnych i honorowych należy:

 1. Aktywne uczestnictwo w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.
 4. Świadczenie prac społecznych na rzecz Stowarzyszenia.

§ 10.

Członkom wspierającym przysługuje:

      1. Prawo zwracania się do władz Stowarzyszenia w sprawach społecznych.

 1. Korzystanie z urządzeń Stowarzyszenia za zgodą Zarządu.
 2. Uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia oraz pomoc w realizacji zadań statutowych.

§ 11.

 1. Członkostwo ustaje wskutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia,
  2. skreślenia z listy członków,
  3. wykluczenia.
 2. Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku nie uczestniczenia                 w działalności Stowarzyszenia lub nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich co najmniej 12 miesięcy.
 1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w razie:
  1. naruszenie postanowień Statutu i uchwała władz Stowarzyszenia,
  2. pozbawienia praw publicznych.
 2. Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu z szeregów Stowarzyszenia podejmuje Zarząd stowarzyszenia.
 3. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o skreśleniu       lub  wykluczeniu.

Rozdział IV.

Władze Stowarzyszenia.

§ 12.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

                                                                      § 13.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie członków.
 2. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
  1. ustalenie programu działania Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie      lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi,
  3. wybór na okres dwuletni, uzupełnianie składu i odwołanie  w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów Prezesa, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  4. rozpatrywania odwołań od decyzji Zarządu,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie kupna, sprzedaży, zamiany i obciążeń nieruchomości,
  6. uchwalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich,
  7. uchwalanie Statutu i jego zmian,
  8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 1. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się co 2 lata.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwołuje się w szczególnie ważnych przypadkach Zarząd stowarzyszenia z własnej inicjatywy oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków stowarzyszenia.
  1. wniosek musi zawierać proponowany porządek obrad,
  2. zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków winno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu członków musi być rozesłane nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia i zawierać proponowany porządek obrad.
 4. Walne Zgromadzenie członków rozpoczyna się w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie po upływie 30 minut bez względu na liczbę obecnych uprawnionych członków.
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia członków zapadają zwykłą większością głosów.

§ 14.

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać członek Stowarzyszenia, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia,
  2. badanie sprawozdań Zarządu z gospodarki finansowej,
  3. zatwierdzanie planu działalności finansowej,
  4. badanie wykonywania uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie członków.
 1. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu członków sprawozdanie              ze swojej działalności.
 2. Posiedzenia Komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz    w roku.
 3. W przypadku wakującego miejsca w Komisji Rewizyjnej, Komisja dokonuje uzupełnienia spośród członków Stowarzyszenia i przedstawia do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

                                                                  § 15.

 1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

Prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik, dwóch członków zarządu.

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę i jej rezultaty przed Walnym Zgromadzeniem członków.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 16.

W przypadku wakującego miejsca w Zarządzie, Zarząd dokonuje uzupełnienia spośród członków Stowarzyszenia i przedstawia do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 17.

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia członków.
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu w sytuacjach  § 19 pkt. 1 – prezes z członkiem zarządu, a w innych przypadkach jednoosobowo.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia członków, a w szczególności podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów        i darowizn.
 4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa. Na wniosek członka Zarządu przeprowadza się głosowanie tajne.
 5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
 6. Opracowywanie planów działania, sprawozdań i preliminarzy wydatków.

                                                                Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§ 18.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Fundusze Stowarzyszenia składają się z:
  1. składek członkowskich,
  2. wpisowego,
  3. dotacji, zapisów, darowizn,
  4. działalności dochodowej statutowej,
  5. dochodów z działalności gospodarczej statutowej.
 3. Całkowity dochód przeznaczony jest na działalność statutową.
 4. Za pracę w Stowarzyszeniu, Zarządzie, Komisji Rewizyjnej członkowie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie zgodne z obowiązującym prawem.
 5. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 6. Zabrania się przekazywania i wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków , pracowników i ich osób bliskich na innych warunkach niż osobom trzecim.
 7. Zakupy towarów i usług odbywają się na ogólnych zasadach równych dla wszystkich.

§ 19.

 1. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne wymagają do swojej ważności podpisu dwóch członków Zarządu, w tym prezesa.
 2. Potwierdzenie posiadania środków finansowych do pokrycia powstających zobowiązań, potwierdza skarbnik udzielając kontrasygnaty.

Rozdział VI.

Zmiana Statutu i likwidacja Stowarzyszenia.

§ 20.

Zmian Statutu dokonuje Walne Zgromadzenie członków. Uchwały w tej sprawie zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, a bez względu     na liczbę obecnych w drugim terminie jednak nie mniej niż 50% przynależnych członków.

§ 21.

 1. Uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie członków liczbą głosów wymaganych przy podejmowaniu uchwał dotyczących zmian               w statucie.
 2. Po podjęciu uchwały o likwidacji, Walne Zgromadzenie członków wyznacza likwidatora, określa cel na jaki ma być przeznaczony pozostawiony majątek i termin likwidacji.

      Niniejszy Statut został przyjęty dnia 24 lutego 2004 roku.